Warunki zabudowy działki – czy ich zmiana jest możliwa?

Planując budowę domu, niezbędne jest załatwienie wielu formalności. Jedną z nich jest uzyskanie warunków zabudowy działki, jeśli nie jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania terenu. Jak postąpić jeśli warunki zabudowy okażą się niezgodne z naszymi planami i oczekiwaniami? Czy można zmienić decyzję o warunkach zabudowy? Jakie podjąć kroki w tym celu? Odpowiedzi na te pytania zamieścimy w niniejszym artykule.

Decyzja o warunkach zabudowy – najważniejsze informacje

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy działki jest konieczne w przypadku, gdy dany teren nie jest ujęty w miejscowym planie zagospodarowania terenu. Warunki zabudowy w dużej mierze wpływają na wygląd naszego domu. Określają przede wszystkim parametry, które musi spełnić obiekt, który powstanie na konkretnej działce. Należą do nich między innymi: wysokość kalenicy, liczba pięter, kąt nachylenia dachu czy dozwolona odległość od granicy. Dlatego uzgodnienie warunków zabudowy jest niezwykle ważne przed wyborem projektu domu, a nawet przed zakupem działki w konkretnej lokalizacji.

Niekorzystna decyzja – jak ją zmienić?

Wydana przez właściwy organ decyzja o warunkach zabudowy działki , może okazać się dla nas niekorzystna i może pokrzyżować nam wiele planów. W takiej sytuacji warto podjąć kroki mające na celu zmianę jej zapisów. W tym celu należy złożyć kompletny wniosek do urzędu miasta lub gminy wraz załącznikami, trzeba dołączyć między innymi zgody wszystkich zainteresowanych stron na zmiany oraz dowód uregulowania opłaty skarbowej. Urząd na rozpatrzenie wniosku i wydanie uzgodnienia w formie postanowienia ma 30 dni, w związku z czym cały proces powinien zostać zakończony w ciągu miesiąca pod warunkiem, że nie pojawią się niespodziewane okoliczności. Jeśli decyzja będzie dla nas niekorzystna przysługuje nam odwołanie, które możemy złożyć w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Warto wiedzieć, że zgodnie z prawem decyzja o warunkach zabudowy może zostać zmieniona niezależnie od tego ile czasu upłynęło od jej wydania.

Uzyskanie zmian w warunkach zabudowy – w jakich przypadkach jest możliwe?

Zgodnie z prawem, aby wystąpić o zmianę warunków zabudowy należy spełniać następujące wymogi:

  • o zmiany może starać się jedynie adresat decyzji lub jego pełnomocnik,
  • wydana decyzja jest już ostateczna i nie toczy się wobec niej postępowanie odwoławcze,
  • wszystkie strony postepowania zgadzają się na wprowadzenie zmian,
  • decyzja jest ważna.

Uzyskanie pozytywnej decyzji jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma ku temu żadnych przeciwskazań prawnych ani formalnych.

Z kolei urząd ma prawo odmówić wprowadzenia zmian w warunkach zabudowy w przypadkach, gdy:

  • decyzja jest wadliwa,
  • zmianie ulegnie przedmiot inwestycji,
  • zakres zmian jest zbyt szeroki i wykracza poza wyniki analizy urbanistycznej,
  • jedna ze stron zgłosiła sprzeciw.

Koszty uzyskania zmian w decyzji o warunkach zabudowy

Jedynymi kosztami związanymi ze zmianą decyzji o warunkach zabudowy są koszty związane z uiszczeniem opłaty skarbowej. Jeżeli będzie reprezentował nas pełnomocnik to należy również uregulować opłatę za wydanie pełnomocnictwa, wyjątek stanowi sytuacja, gdy naszym pełnomocnikiem jest najbliższa rodzina (małżonek, rodzice, dzieci czy rodzeństwo).

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy – czy warto?

Złożenie wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy oraz skompletowanie niezbędnych załączników jest czynnością, która wymaga zaangażowania i poświęcenia czasu. Jednak jeśli nie ma rażących przeciwskazań, decyzje wydawane przez urząd zazwyczaj są pozytywne. Dlatego posiadając działkę z niekorzystnymi dla nas warunkami zabudowy warto jest podjąć działanie, na skutek którego warunki te ulegną polepszeniu i pozwolą zrealizować nasze plany.